Zamknij

Zaloguj

Zaloguj się używając loginu i hasła

Logowanie

Nie pamiętasz swojego hasła do konta?

Nie masz dostępu do swojego konta?

Wybierz język

Ta strona jest dostępna w następujących językach

  Wybierz swoją lokalizację


  RODO dla partnerów biznesowych

  Sika Poland Sp. z o. o. przekazuje niniejszą informację o przetwarzaniu i ochronie danych dla partnera biznesowego („Informacja”) w celu wyjaśnienia naszych praktyk jako administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych naszych klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych (zwanych dalej wspólnie „partnerami biznesowymi”) oraz pracowników partnerów biznesowych.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Sika Poland Sp. z o. o.,
  ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 121998, NIP 9510023364, REGON 010425921, BDO 000015415, e-mail: [email protected].


  1. Zakres:

  Niniejsza informacja kierowana jest do:

  partnerów biznesowych Sika Poland Sp. z o. o. występujących w kontaktach z Sika Poland Sp. z o.o. jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (np. konsultanta lub niezależnego przedsiębiorcy) lub pracowników partnerów biznesowych współpracujących z Sika Poland Sp. z o. o. na zlecenie takiego partnera biznesowego, w szczególności w związku z wykonaniem przez partnera biznesowego umowy zawartej z Sika Poland Sp. z o.o.


  2. Kategoria danych osobowych i źródło:

  Sika Poland Sp. z o. o. przetwarza poniższe kategorie danych osobowych, które uzyskała od podmiotu tych danych lub uprawnionej strony trzeciej (np. przełożonego, organów publicznych lub ze źródeł publicznych):

  Dane osobowe odnoszące się do partnerów biznesowych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą:

  • imię i nazwisko,
  • biznesowe dane kontaktowe (e-mail, telefon i telefon komórkowy),


  Dane osobowe odnoszące się do pracownika partnera biznesowego:

  • imię i nazwisko,
  • biznesowe dane kontaktowe (e-mail, telefon i telefon komórkowy),
  • nazwa pracodawcy,
  • nazwa funkcji/stanowisko.

  Sika Poland Sp. z o. o. nie zbiera od swoich partnerów biznesowych żadnych danych niezwiązanych z biznesem (w szczególności zawieranymi i wykonywanymi umowami), ani żadnych wrażliwych danych osobowych.


  3. Cele przetwarzania, podstawa prawna i konsekwencje:

  Dane osobowe są przetwarzane do celów:

  • realizacji stosunku umownego z partnerem biznesowym (w tym wypełnienia zobowiązań kontraktowych, przetwarzania faktur, komunikacji oraz działań prawnych i związanych ze zgodnością),
  • marketingu (bezpośredniego) usług Sika Poland Sp. z o.o. oraz zabezpieczania i ochrony przed oszustwami.

  Sika Poland Sp. z o. o. działa w oparciu o poniższe podstawy prawne:

  • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”) - realizacja stosunku umownego z partnerem biznesowym – wówczas podanie Sika Poland Sp. z o.o. danych osobowych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Sika Poland Sp. z o. o. spółek powiązanych z Sika lub innych, wskazanych poniżej, stron trzecich. .Uzasadnionym interesem może być w szczególności: bieżąca komunikacja i wymiana informacji (niepowiązana jednak z wykonaniem konkretnego stosunku prawnego), przekazywanie informacji w grupie kapitałowej Sika, marketing (bezpośredni) usług Sika Poland Sp. z o.o., zapobieganie oszustwom lub niewłaściwemu wykorzystywaniu systemów IT, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego przedsiębiorstwa Sika Poland Sp. z o.o. (na przykład poprzez stosowanie rejestracji gości),
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Sika Poland Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w wykonaniu obowiązków prawnych, np. obowiązków podatkowych, wyjątkowo – art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda, jeżeli powyższe podstawy prawne nie mają zastosowania – wówczas niepodanie Sika Poland Sp. z o.o. danych osobowych może spowodować brak możliwości spełnienia przez Sika Poland Sp. z o.o. żądania partnera biznesowego


  4. Kategorie odbiorców:

  Wszelki dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony do kręgu pracowników i współpracowników Sika Poland Sp. z o.o., dla których znajomość Państwa danych osobowych jest konieczne w celu wykonania ich zadań służbowych. W niezbędnym zakresie Sika Poland Sp. z o. o. może przekazywać dane osobowe w gronie spółek z grupy kapitałowej Sika, do wewnętrznych celów administracyjnych.

  Sika Poland Sp. z o. o. może współpracować z dostawcami usług, funkcjonującymi jako procesorzy Państwa danych osobowych, aby zapewnić wsparcie IT lub inne administracyjne (np. dostawcy usług, którzy zapewniają wsparcie w zakresie zobowiązań finansowych lub hostingu IT i utrzymania).

  Sika Poland Sp. z o. o. może również ujawnić dane osobowe na żądanie lub jeżeli jest to dozwolone przez stosowane prawo instytucjom rządowym, sądom, doradcom zewnętrznym i tym podobnym stronom trzecim. Zaktualizowana lista podmiotów przetwarzających dane i stron trzecich, którym przekazujemy dane, jest dostępna na żądanie przekazane do Sika Poland Sp. z o. o. i inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe są podane poniżej.


  5. Okres przechowywania:

  Dane osobowe są przechowywane przez Sika Poland Sp. z o. o. i/lub naszych dostawców usług, w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i przez czas konieczny do osiągnięcia celów, dla jakich te informacje są zbierane, zgodnie ze stosowanym prawem ochrony danych oraz przepisami szczególnymi, jak np. przepisy podatkowe. Jeżeli Sika Poland Sp. z o. o. nie będzie potrzebowała dłużej wykorzystywać danych osobowych dla wypełnienia zobowiązań umownych lub wynikających z przepisów, usuniemy je z naszych systemów oraz rejestrów lub podejmiemy działania w celu prawidłowej anonimizacji, aby nie można było już zidentyfikować podmiotu tych danych.


  6. Automatyczne podejmowanie decyzji

  Sika Poland Sp. z o.o. nie uczestniczy w automatycznym podejmowaniu decyzji wobec partnerów biznesowych oraz podmiotów ich reprezentujących.
   

  7. Prawa podmiotów danych:

  Przysługuje Państwu prawo zażądania od Sika Poland Sp. z o.o. dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych. o sobie Przysługuje Państwu również prawo żądania skorygowania, poprawienia lub usunięcia Państwa danych osobowych. W dowolnym momencie mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sika Poland Sp. z o.o. w celach marketingowych.

  Żądania można kierować do Sika Poland Sp. z o.o. korzystając z dedykowanego kontaktowego zatytułowanego „Korzystanie ze swoich praw”, znajdującego się na stronie internetowej www.pol.sika.com lub za pomocą poczty elektronicznej – dane kontaktowe znajdują się poniżej.

  Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Jeżeli Sika Poland Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody – mogą ją Państwo wycofać w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


  8. Bezpieczeństwo informacji

  Sika Poland Sp. z o. o. utrzymuje odpowiednie (adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń) zabezpieczenia, w tym uzasadnione środki fizyczne, organizacyjne i techniczne, służące ochronie jej baz danych przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.


  9. Kontakt

  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych w Sika Poland Sp. z o.o. poprzez [email protected].​​