Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  ​Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  Spoločnosť Sika MBCC Slovakia spol. s r.o. teší, ž​e ste navštívili naše webové stránky a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť. Ochranu údajov berie spoločnosť Sika MBCC Slovakia spol. s r.o. veľmi vážne.

  Kto je správca údajov a kontakt pre ochranu osobných údajov?

  Správcom údajov je:

  Sika MBCC Slovakia spol. s r.o.​
  Na stanicu 937/26b
  010 09 Žilina

  Môžete tiež kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov Ivetu Nemčíkovú na e-mailovej adrese [email protected].

  Môžete podať sťažnosť u nášho poverenca pre ochranu osobných údajov alebo príslušného dozorného orgánu, najmä v mieste vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta domnelého porušenia.

  Prípadne sa môžete obrátiť na dozorný úrad miestnej príslušnosti:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27

  Na nasledujúcich riadkoch by sme vás chceli podrobne zoznámiť s informáciami o tom:

  1. Aké osobné údaje zhromažďujeme, keď navštevujete a používate naše webové stránky, za akým účelom ich zhromažďujeme a aký je právny základ pre ich spracovávanie
  2. Ako používame súbory cookie
  3. Komu môžeme vaše osobné údaje odovzdať
  4. Ako vaše osobné údaje chránime
  5. Vaše práva týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov
  6. Ochrana osobných údajov maloletých

  ​​​​​1. Aké osobné údaje zhromažďujeme, keď navštevujete a používate naše webové stránky, za akým účelom ich zhromažďujeme a aké na to máme právne základy?

  1.1 Keď navštívite našu webovú stránku bez toho, aby ste nás kontaktovali alebo sa prihlásili, váš prehliadač automaticky odošle do nášho servera nasledujúce informácie:

  • IP adresu vášho počítača
  • informácie o vašom prehliadači
  • webovú stránku, na ktorej ste boli tesne predtým, než ste prešli na náš web
  • požadovaná URL adresa alebo súbor
  • dátum a čas vašej návštevy
  • objem prenesených údajov
  • informácie o stave, napr. chybové hlásenia

  Účelom tohto spracovávania údajov je:

  • Zaslanie požadovaného obsahu vášmu prehliadaču. Pri tomto procese uchovávame vašu úplnú IP adresu len v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie vami požadovaného obsahu.
  • Zaslanie vašej IP adresy poskytovateľovi služieb na mapovanie vašej verejnej IP adresy spoločne s informáciami týkajúcimi sa spoločnosti a odboru (žiadne osobné informácie). Tieto informácie týkajúce sa odboru ukladáme. V rámci tohto procesu nie je vaša IP adresa nikdy uložená u nášho poskytovateľa služieb alebo na našich serveroch.
  • Ochrane pred útokmi a zabezpečenie riadneho fungovania našich webových stránok. V tomto prípade ukladáme údaje prechodne a s obmedzeným prístupom po dobu maximálne 180 dní. Po 180 dňoch nie sú údaje zmazané iba v prípade, keď ide o údaje týkajúce sa prístupu pre ďalšie sledovanie útokov a chýb.

  Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. (F) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Naše oprávnené záujmy majú svoj základ vo vyššie uvedených účeloch spracovania.

  1.2 Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, získavame tieto informácie:

  • meno a priezvisko
  • vaša e-mailová adresa a ďalšie informácie, ktoré poskytujete v e-maili alebo kontaktnom formulári
  • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete

  V okamžiku odoslania správy sa tiež ukladajú nasledujúce údaje:

  • dátum a čas vašej správy

  Účelom tohto spracovávania údajov je

  • spracovanie vašej správy

  Akékoľvek ďalšie osobné údaje spracovávané počas odoslania sa používajú na zabránenie zneužitiu kontaktného formulára a zaistenie bezpečnosti našich technických informačných systémov.

  Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. (F) GDPR. Naše oprávnené záujmy majú svoj základ vo vyššie uvedených účeloch spracovávania, predovšetkým odpovedanie na vaše požiadavky a zabezpečenie našej celkovej komunikácie a dôkazov v prípade akýchkoľvek otázok či sporov.

  1.3 Naše webové stránky umožňujú prihlásiť sa zadarmo na odber newslettrov. Ak sa užívateľ zaregistruje na odber newslettra, sú nám zo vstupnej obrazovky odosielané nasledujúce údaje::

  • IP adresa prístupového počítača
  • meno a priezvisko
  • vaša e-mailová adresa
  • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete

  V okamžiku registrácie sa tiež ukladajú nasledujúce údaje:

  • dátum a čas registrácie

  Účelom tohto spracovávania údajov je

  • zasielanie newslettra, k odberu ktorého ste sa prihlásili

  Akékoľvek ďalšie osobné údaje spracovávané počas registrácie sa používajú na zabránenie zneužitiu kontaktného formulára a zaistenie bezpečnosti našich technických informačných systémov.

  Právnym základom pre zasielanie newslettra, k odberu ktorého ste sa prihlásili, je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. (A) GDPR. Nezabudnite, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu však nemá vplyv na oprávnenosť spracovania, ktoré prebiehalo pred odvolaním vášho súhlasu.

  Ďalej máte právo vzniesť námietku voči spracovávanie vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu (článok 21 ods. 2 GDPR).

  Pre registráciu k odoberaniu nášho newslettra používame postup tzv. "Dvojitého potvrdenie". Keď sa na našich stránkach prihlásite k odberu newslettra, na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli počas registrácie, dostanete e-mail so žiadosťou o potvrdenie vašej registrácie.

  Účelom tohto spracovávania údajov je

  • zabrániť užívanie nesprávnych či neoprávnených e-mailových adries v procese registrácie

  Právnym základom pre spracovávanie vašej e-mailovej adresy v procese dvojitého potvrdení je článok 6 ods. 1 písm. (F) GDPR. Naše oprávnené záujmy majú svoj základ vo vašej registrácii do adresára pre odoberanie newslettra, čo predstavuje relevantné a zodpovedajúce vzťah v zmysle odôvodnenia 47 GDPR, ako aj v skutočnosti, že poskytovanie informácií o nových produktoch a službách či aktivitách a udalostiach je bežnou obchodnou praxou, ktorú väčšina našich zákazníkov očakáva a oceňuje.

  1.4 Na našich webových stránkach poskytujeme bezplatné informácie k stiahnutiu (napr. "biele knihy", webináre, plánovacie nástroje atď.). Než si takéto bezplatné informácie budete môcť stiahnuť, budú nám prostredníctvom vstupnej obrazovky odoslané nasledujúce informácie:

  • IP adresa používateľa
  • dátum a čas registrácie
  • meno a priezvisko
  • e-mail (ako užívateľské meno)
  • PSČ
  • krajina
  • heslo
  • skupina užívateľov (napr. architekt)
  • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete

  V okamžiku registrácie sa tiež ukladajú nasledujúce údaje:

  • dátum a čas stiahnutia

  Účelom tohto spracovávania údajov je

  • poskytnúť požadované informácie
  • osloviť vás s našimi ponukami

  Akékoľvek ďalšie osobné údaje spracovávané počas registrácie sa používajú na zabránenie zneužitia vstupnej obrazovky a zaistenie bezpečnosti našich technických informačných systémov.

  Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. (B) GDPR. Komerčné užívanie vašich osobných údajov je súčasťou výhod nášho vzájomného vzťahu.

  2. Ako na našich webových stránkach používame súbory cookie?


  ​​
  ​​

  3. Komu vaše údaje odovzdávame?

  Vaše osobné údaje uvedené v oddieloch 1.1 až 1.4 odovzdávame spracovateľom údajov so sídlom v Európskej únii. Títo spracovatelia údajov osobné údaje spracúvajú iba na základe našich pokynov a spracovávanie je vykonávané v našom mene.

  Osobné údaje uvedené v oddiele 2.5 sú odovzdávané prevádzkovateľovi HubSpot. Spracovávanie údajov spoločnosti HubSpot je založené na štandardných zmluvných doložkách v súlade s rozhodnutím Európskej komisie z 5. februára 2010

  4. Ako vaše osobné údaje chránime?

  Prijímame technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili patričnú úroveň zabezpečenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodnými či protiprávnymi zmenami, zničením, stratou alebo neoprávneným zverejnením. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme, aby sme udržali krok s technologickým vývojom.

  5. Aké máte práva?

  Na základe GDPR máte určité práva:

  Právo na prístup: Máte právo získať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame, a určité ďalšie informácie (napr. čo je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov).

  Právo na opravu: Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu.

  Právo na výmaz: Na základe tzv. "Práva byť zabudnutý" môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak nie sme povinní ich naďalej uchovávať. V prípade práva na výmaz existujú určité výnimky. Máme právo naďalej vaše osobné údaje používať, ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností alebo na stanovenie, uplatnenie či obranu našich právnych nárokov

  Právo na obmedzenie spracovávania: Toto právo sa týka obmedzenia používania alebo spôsobu užívania vašich údajov. Pamätajte, že toto právo je v určitých prípadoch obmedzené. Keď spracovávame vaše osobné údaje, ktoré sme zhromaždili s vaším súhlasom, môžete požadovať obmedzenie spracovávania len na základe: (a) nepresnosti údajov; (B) ak je naša spracovávanie protiprávne, ale neželáte si vymazanie vašich osobných údajov; (C) ak ho vyžadujete z dôvodu právneho nároku; alebo (d) ak údaje už naďalej nepoužívame za účelom, na ktorý ich uchovávame. Ak je spracovávanie obmedzené, vaše informácie môžeme naďalej uchovávať, ale nemôžeme ich naďalej využívať. Vedieme si zoznamy ľudí, ktorí požiadali o obmedzenie používania svojich osobných údajov, aby sme zaistili, že obmedzenie spracovávania bude aj naďalej dodržiavané.

  Právo na prenositeľnosť údajov: Odkazuje na vaše právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje skopírovali, presunuli či preniesli, ak je to technicky možné, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte pre vaše vlastné účely.

  Právo vzniesť námietku: Môžete namietať voči nášmu používaniu vašich osobných údajov vrátane prípadov, keď ich používame z dôvodu našich oprávnených záujmov, predovšetkým v prípade priameho marketingu.

  Právo odvolať súhlas: Ak ste nám poskytli svoj súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Akékoľvek takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť spracovania uskutočneného na základe poskytnutia vášho súhlasu do okamihu jeho odvolania.

  Tieto práva môžete uplatňovať bezplatne. Ste však povinní preukázať svoju totožnosť dvomi schválenými preukazmi totožnosti. V súlade s našou zákonnou povinnosťou vynaložíme primerané úsilie, aby sme v rámci nášho systému evidencie vaše osobné údaje poskytli, opravili alebo vymazali.

  Ak máte akékoľvek otázky alebo si prajete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás e-mailom alebo písomne. Budeme sa vám snažiť odpovedať do 30 dní. Naše kontaktné údaje nájdete v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

  Ak obdržíme formálnu písomnú sťažnosť, budeme príslušnú osobu kontaktovať, aby sme mohli sťažnosť naďalej riešiť. V prípade potreby budeme spolupracovať s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov s cieľom vyriešiť akékoľvek sťažnosti, ktoré nebudeme schopní vyriešiť priamo.

  Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme akúkoľvek vašu sťažnosť podanú v súvislosti s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete vašu sťažnosť postúpiť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (pozri oddiel hore).

  6. Ochrana osobných údajov maloletých

  Táto webová stránka je určená pre osoby staršie ako 18 rokov. Nesnažíme sa zhromažďovať informácie o osobách mladších ako 18 rokov.

  Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali na webových stránkach poskytovať ani zverejňovať žiadne informácie. Ak takáto osoba osobné informácie prostredníctvom webových stránok poskytne, tieto informácie vymažeme, akonáhle zistíme jej vek, a nebudeme príslušné informácie naďalej nijako spracovávať.

  ​​